پروازهای برنامه ای اهواز به تهران

شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
416 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 06:50 07:50 ایران ایر F100
2551 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:00 08:00 نفت F100
1097 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
410 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:05 09:05 ایران ایر A400
957 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایرتور MD82
4587 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
2623 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 12:10 13:10 نفت F100
412 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:05 15:05 ایران ایر F100
2557 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:20 16:20 نفت F100
2553 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
418 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
2555 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
989 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
775 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:20 23:20 آسمان F100
310 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:50 23:50 ایران ایر F100
430 شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:55 00:55 ایران ایر F100
1097 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
410 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:15 09:15 ایران ایر A400
4587 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
412 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 12:50 13:50 ایران ایر F100
773 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:45 15:45 آسمان B727
2553 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
831 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:45 18:00 آسمان B727
2555 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
775 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:50 21:50 آسمان F100
2557 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 21:30 22:30 نفت F100
777 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:00 23:00 آسمان F100
418 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:35 23:35 ایران ایر A320
334 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
430 یکشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:55 00:55 ایران ایر F100
989 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 00:00 00:59 ایران ایرتور MD82
8089 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 00:45 01:45 ایران ایرتور MD82
1097 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
410 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:55 08:55 ایران ایر F100
4587 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
412 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:30 14:30 ایران ایر F100
2553 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
416 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 18:00 19:00 ایران ایر MD82
777 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:20 20:20 آسمان F100
418 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
2555 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
989 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
430 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 ایران ایر F100
1099 دوشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ماهان A600
416 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 06:50 07:50 ایران ایر F100
1097 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
410 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 08:15 09:15 ایران ایر MD82
957 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایرتور MD82
4587 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
205 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:10 14:10 ایران ایر F100
209 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 13:40 14:40 ایران ایر F100
2551 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:30 16:30 نفت F100
2553 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
418 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
2555 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
310 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:05 23:05 ایران ایر MD82
989 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:15 23:15 ایران ایرتور MD82
777 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
777 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
1099 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ماهان A600
334 سه شنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
1097 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
4587 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
2557 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 15:40 16:40 نفت F100
2553 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
418 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:05 21:05 ایران ایر A300
777 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:10 21:20 آسمان F100
2555 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
8089 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 21:45 22:45 ایران ایرتور MD82
775 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:10 23:10 آسمان F100
310 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:45 23:45 ایران ایر MD82
334 چهارشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:40 00:40 ایران ایر F100
1097 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 07:10 08:10 ماهان A306
430 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:10 12:10 ایران ایر MD82
434 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:15 12:15 ایران ایر F100
4587 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 11:35 12:35 ماهان A600
2557 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 14:30 15:30 نفت F100
2553 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
416 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 18:40 19:40 ایران ایر A400
418 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر F100
2555 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
777 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 22:25 23:25 آسمان F100
334 پنجشنبه اهواز تهران(مهرآباد) 23:45 00:45 ایران ایر F100
410 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 08:05 09:05 ایران ایر MD82
957 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 12:15 13:15 ایران ایرتور MD82
831 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 14:00 15:15 آسمان B727
773 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 15:30 16:30 آسمان F100
1061 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 15:45 16:45 ماهان A600
2553 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 16:40 17:40 نفت F100
2557 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 17:10 18:10 نفت F100
418 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 19:25 20:25 ایران ایر A300
2555 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 20:25 21:25 نفت F100
775 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 21:20 22:20 آسمان F100
310 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 22:35 23:35 ایران ایر MD82
1099 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 23:10 00:10 ماهان A306
989 جمعه اهواز تهران(مهرآباد) 23:45 00:45 ایران ایرتور MD82
بهای بلیط در مسیر اهواز به تهران(مهرآباد) ،1365000 ریال برای بزرگسال و 10% این مبلغ برای نوزاد(زیر 2 سال) و 50% برای کودک (2 تا 12 سال) می باشد

خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×
English العربی

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.