برنامه پروازهای مشهد به تهران

 

شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
4596 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 01:45 03:15 ماهان A306
1036 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
961 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
6251 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
4092 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
1032 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 09:30 11:00 ماهان A306
7068 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:30 14:00 کیش ایر MD82
5234 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 آتا MD83
4074 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
4339 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 کاسپین MD82
4048 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
1066 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
965 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:30 17:00 ایران ایرتور MD80
6255 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:00 17:30 تابان MD88
5264 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:20 18:20 آتا A320
7066 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:00 18:30 کیش ایر MD82
1251 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:35 19:05 قشم ایر F100
1918 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:45 19:15 اترک A320
603 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:15 19:45 آسمان A320
4028 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
4042 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 20:00 21:30 زاگرس MD82
027 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:40 کاسپین MD82
4076 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 زاگرس MD82
461 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 ایران ایر A400
269 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:50 ایران ایر A320
5236 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا A320
5214 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
1920 شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
1036 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
6251 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
4092 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
6221 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:30 13:00 تابان MD88
1032 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
7068 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 کیش ایر F100
4042 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
4074 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 زاگرس MD82
1251 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 قشم ایر F100
4048 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
1066 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
965 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:30 17:00 ایران ایرتور MD80
1918 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:40 19:10 اترک A320
4076 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:30 20:00 زاگرس MD82
1253 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:55 20:25 قشم ایر F100
4028 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
969 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 20:30 22:00 ایران ایرتور MD80
7066 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:00 22:30 کیش ایر MD82
2805 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:30 23:00 معراج A320
027 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 کاسپین MD82
469 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 ایران ایر F100
4002 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 زاگرس MD82
5236 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:55 آتا MD83
1080 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:25 23:55 ماهان A306
5214 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
1920 یکشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
1036 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
961 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
6251 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
4092 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:00 زاگرس MD82
7068 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:15 12:45 کیش ایر MD82
8061 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:15 12:45 ایران ایرتور MD80
1032 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
4042 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
4096 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:00 14:30 زاگرس MD82
4074 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
1918 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 اترک A320
1251 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 قشم ایر F100
4339 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:50 15:20 کاسپین MD82
603 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:50 15:20 آسمان F100
4048 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
1066 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان A306
7066 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:15 16:45 کیش ایر MD82
6255 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 16:00 17:30 تابان MD88
5236 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 17:00 18:30 آتا A320
467 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:20 19:50 ایران ایر F100
4076 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:30 20:00 زاگرس MD82
1253 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 18:50 20:20 قشم ایر F100
4028 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 19:00 20:30 زاگرس MD82
2805 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 21:30 23:00 معراج A320
027 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:00 23:30 کاسپین MD82
4002 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:15 23:45 زاگرس MD82
469 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:20 23:50 ایران ایر MD82
1080 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:25 23:55 ماهان A306
5214 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:40 00:10 آتا MD83
1920 دوشنبه مشهد تهران(مهرآباد) 22:50 00:20 اترک A320
1036 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:15 06:45 ماهان A306
961 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 05:30 07:00 ایران ایرتور MD80
6251 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:15 07:45 تابان MD88
4092 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 06:30 08:10 زاگرس MD82
6221 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:30 13:00 تابان MD88
1032 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
1033 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 11:45 13:15 ماهان A306
4042 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:15 13:45 زاگرس MD82
7068 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 12:30 14:00 کیش ایر MD82
4096 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:00 14:30 زاگرس MD82
4074 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
4076 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:30 15:00 زاگرس MD82
4339 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 13:45 15:15 کاسپین MD82
4048 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:30 16:00 زاگرس MD82
1918 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 14:40 16:10 اترک A320
1066 سه شنبه مشهد تهران(مهرآباد) 15:00 16:30 ماهان BA11
بهای بلیط در مسیر مشهد به تهران(مهرآباد) ،1,704,000 ریال برای بزرگسال می باشد


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×
English العربی

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.