برنامه پروازهای تهران به مشهد

 

شماره پروازروز پروازمبدامقصدزمان پرواززمان فرودشرکت هواپیمایینوع هواپیما
6254 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:00 07:30 تابان MD88
260 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ایران ایر A320
1067 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:20 07:50 ماهان A306
5235 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:00 08:30 آتا A320
4000 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:00 09:30 زاگرس MD82
212 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:20 09:50 ایران ایر F100
6222 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:40 12:10 تابان MD88
4091 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
1917 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 اترک A320
602 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:10 10:40 آسمان A320
4041 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
7069 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:55 11:25 کیش ایر MD82
5233 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:00 12:30 آتا MD83
5233 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:00 12:30 آتا MD83
4340 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:15 12:45 کاسپین MD82
1250 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:40 13:10 قشم ایر F100
1033 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:55 13:35 ماهان A306
4047 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
966 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:05 14:35 ایران ایرتور MD80
6256 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:15 14:45 تابان MD88
5263 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:50 15:20 آتا A320
4075 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:00 15:30 زاگرس MD82
1919 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:55 اترک A320
460 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:40 16:10 ایران ایر A400
7067 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:45 16:15 کیش ایر MD82
466 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 15:20 16:50 ایران ایر MD82
4073 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
964 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:00 19:30 ایران ایرتور MD80
028 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
5213 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:20 21:50 آتا MD83
4027 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
1037 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
968 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:10 00:40 ایران ایرتور MD80
6254 شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:15 00:55 تابان MD88
1067 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:10 07:45 ماهان A306
6222 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:40 10:10 تابان MD88
4091 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
1917 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 اترک A320
1033 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:05 10:35 ماهان A306
7069 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:45 کیش ایر F100
4041 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
602 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:05 11:35 آسمان F100
1250 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:30 13:00 قشم ایر F100
4047 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
1919 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:50 اترک A320
4073 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
1252 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:35 18:05 قشم ایر F100
964 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:00 19:30 ایران ایرتور MD80
7067 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 18:30 20:00 کیش ایر MD82
2804 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:00 20:30 معراج A320
028 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
4001 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:45 21:15 زاگرس MD82
1081 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 ماهان A306
5235 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 آتا MD83
468 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:55 21:25 ایران ایر F100
5213 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:20 21:50 آتا MD83
4075 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:00 22:30 زاگرس MD82
4027 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
1037 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
6254 یکشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:25 00:55 تابان MD88
1067 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ماهان A306
1917 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:30 08:00 اترک A320
5235 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:20 09:40 آتا A320
7069 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:45 10:15 کیش ایر MD82
4091 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:50 10:20 زاگرس MD82
1033 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:35 ماهان A306
4041 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
4095 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:15 11:45 زاگرس MD82
4340 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:20 12:50 کاسپین MD82
1250 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 11:30 13:00 قشم ایر F100
4047 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:00 13:30 زاگرس MD82
7067 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 12:45 14:15 کیش ایر MD82
966 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:05 14:30 ایران ایرتور MD80
6256 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 13:15 14:40 تابان MD88
8060 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 14:15 15:55 ایران ایرتور MD80
1919 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 15:20 16:50 اترک A320
4073 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:00 17:30 زاگرس MD82
466 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:15 17:45 ایران ایر F100
1252 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 16:35 18:05 قشم ایر F100
2804 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:00 20:30 معراج A320
028 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:30 21:00 کاسپین MD82
4001 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:45 21:15 زاگرس MD82
1081 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 19:50 21:20 ماهان A306
5213 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:10 21:50 آتا MD83
468 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 20:15 21:35 ایران ایر MD82
4075 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:00 22:30 زاگرس MD82
4027 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 21:15 22:45 زاگرس MD82
1037 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 22:30 00:00 ماهان A306
968 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:10 00:40 ایران ایرتور MD80
6254 دوشنبه تهران(مهرآباد) مشهد 23:15 00:55 تابان MD88
1067 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:15 07:45 ماهان BA11
1917 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 06:35 07:55 اترک A320
260 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:25 08:45 ایران ایر A320
2806 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 07:35 09:00 معراج A320
960 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 08:00 09:30 ایران ایرتور MD80
4091 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:00 10:30 زاگرس MD82
1033 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:15 10:35 ماهان A306
5233 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:30 11:00 آتا A320
4041 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 09:45 11:15 زاگرس MD82
7069 سه شنبه تهران(مهرآباد) مشهد 10:05 11:25 کیش ایر MD82
بهای بلیط در مسیر تهران(مهرآباد) به مشهد ،1,704,000 ریال برای بزرگسال و 10% این مبلغ برای نوزاد(زیر 2 سال) و 50% برای کودک (2 تا 12 سال) می باشد
 
 
 

خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×
English العربی

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.